Menu Content/Inhalt
Úvod arrow AIT
AIT

Alliance Internationale de Tourisme
Webstránka poskytujúca užitočné informácie o hobby podujatiach v rámci motorizmu, karavaningu, cyklistiky a jachtingu

Aktivity AIT
Medzinárodné dokumenty
Program "Mobility for all"

Medzinárodná turistická aliancia (AIT), založená v roku 1898, je najstaršou neziskovou a nevládnou organizáciou na svete, ktorá reprezentuje záujmy národných automobilových asociácií a turistických klubov. V roku 2002 mala AIT 140 členských asociácií v 101 krajinách sveta.
Aj keď AIT nepracuje priamo s verejnosťou, jej služby siahajú veľmi hlboko a zahŕňajú vzájomné výmeny služieb medzi členskými asociáciami - pre dosiahnutie čo najlepšej kvality služieb pre individuálnych členov týchto asociácií.
Súčasná doba vyžaduje rozvoj služieb jednotlivých členských asociácií v určitých špecifických oblastiach a preto bolo nutné zamerať aktivity AIT do rozličných odvetví. AIT sa zúčastňuje na práci mnohých medzinárodných organizácií. Užíva štatút konzultanta pre Ekonomickú a sociálnu radu Organizácie spojených národov ako aj pre Radu Európy. Takisto je spojená s Programom na ochranu životného prostredia OSN a je pridruženým členom Svetovej turistickej organizácie.
AIT reprezentuje záujmy svojich členských asociácií formou účasti na práci početných medzinárodných vládnych a mimovládnych organizácií pracujúcich s turizmom, motorizmom a mobilitou. Takisto blízko spolupracuje so špeciálnymi divíziami OSN a Európskou úniou v oblasti cestnej bezpečnosti, technického rozvoja a harmonizácie, ochrany životného prostredia, ochrany spotrebiteľa a colných záležitostí.

V súčasnosti sa AIT zaoberá 4 hlavnými sférami aktivít:

Motorizmus - motoristické aktivity vrátane reciprocity asistenčných služieb medzi členskými klubmi a ich individuálnych členov na základe využitia asistenčných dokumentov, turistické služby, obhajovanie záujmov motoristov pri procese vytvárania medzinárodnej legislatívy, harmonizácia klubových výskumov a aktivít v rozvoji technickej a elektronickej oblasti, so zreteľom na inteligentné dopravné systémy, podpora výchovných programov pre bezpečnejšiu cestnú premávku, medzinárodné fóra a informačné kampane
Kemping a karavaning - reprezentovanie záujmov priaznivcov kempingu a karavaningu v otázkach bezpečnosti kempingových lokalít, monitorovanie legislatívy Európskej únie s ohľadom na vydávanie vodičských oprávnení na ťahanie karavanu, testy stability a crashtesty karavanov
Cyklistika - reprezentovanie záujmov cyklistov na medzinárodnej úrovni v témach ako napr. harmonizácia cestných predpisov, bezpečnostné odporúčania pre jazdu v skupine, zavedenie povinnosti nosenia bezpečnostných prilieb. AIT takisto organizuje cyklistickú rally (AIT Cycle Touring Rally) a súťaž v dopravnej výchove (AIT Traffic Education Contest). AIT Traffic Education Contest slúži k zlepšeniu úrovne výučby dopravnej výchovy v krajinách Európy a tým pomáha k redukovaniu rizika dopravných nehôd za účasti detských cyklistov. Táto súťaž vznikla v roku 1986 a je usporiadavaná ročne, vždy v septembri, na pozvanie jedného z AIT klubov. V lokálnych, regionálnych a národných kvalifikačných súťažiach vyberie zúčastňujúci sa klub tím 2 dievčat a 2 chlapcov vo veku od 10 do 12 rokov, ktorý sa potom zúčastňuje medzinárodnej súťaže. Táto súťaž má potom štatút európskeho finále, na ktorom sa zúčastňuje pravidelne okolo 25 krajín. Súťaž trvá jeden celý deň, počas ktorého deti musia splniť rôzne teoretické a praktické cvičenia. Víťazný tím získava putovný pohár.
Lode a jachting - tu AIT reprezentuje záujmy členských asociácií, ktoré sú angažované v prevádzkovaní služieb pre svojich členov - jachtárov a užívateľov člnov a lodí, v oblastiach ako stretnutia a súťaže organizované Európskou lodiarskou asociáciou (European Boating Association - EBA).


AIT vydáva 4 druhy medzinárodných dokumentov, ktoré umožňujú a uľahčujú individuálnym členom členských asociácií cestovanie alebo prevádzkovanie svojich záujmov:

Carnet de Passages en Douane (CPD) - je stále vyžadovaný v mnohých krajinách po celom svete a slúži ako colný dokument identifikujúci Vaše motorové vozidlo. CPD povoľuje cestujúcim dočasný import ich vozidla do tejktorej krajiny bez potreby zanechania finančného depozitu na štátnych hraniciach. CPD je vo svojom základe medzinárodným garantom, že budú uhradené colné a daňové poplatky vláde tej krajiny, z ktorej sa vozidlo kryté CPD po vstupe už nevyviezlo. Osoby dočasne dovážajúce svoje vozidlo do krajiny, v ktorej je CPD vyžadované musia súhlasiť, že budú rešpektovať zákony a nariadenia príslušnej krajiny a špeciálne podmienky dočasného dovozu automobilov.
Letter of Credit - kreditný zošit pod hlavičkou AIT, ktorý vydávajú kluby pre svojich členov a ktorý je určený na pokrytie nepredvídaných nákladov pri osobných problémoch alebo problémoch s vozidlom pri ceste do zahraničia. Tento dokument ponúka širokú škálu výhod pre svojich držiteľov: preprava v prípade choroby či nehody, cestovné poistenie pre prípad zrušenia alebo prerušenia dovolenky, asistenčné služby pre prípad poruchy alebo nehody vozidla atď.
Camping Card International (CCI) - je plastová identifikačná karta pre kemperov, ktorá je okrem USA a Kanady použiteľná na celom svete. Výhody CCI sú: povinné zmluvné poistenie, slúži ako identifikačný dokument, možnosť držiteľa karty uplatniť si zľavy v mnohých kempingových oblastiach Európy. V niektorých krajinách, špeciálne v Škandinávii, je uzákonená povinnosť mať túto kartu pri vstupe do niektorého z kempingových priestorov.
Carnet de Touriste - je garančný dokument, ktorý uľahčuje a liberalizuje cestovanie občanom východnej Európy do krajín Schengenskej dohody. Cieľom systému Carnet de Touriste je redukovať prekážky v cestovaní a podporovať politický trend zlepšenia komunikácie medzi ľuďmi a kultúrami. Od roku 1995 cestovalo z východnej do západnej Európy a späť viac ako 325.000 turistov vďaka Carnet de Touriste. Kluby z Rakúska (ÖAMTC), Nemecka (ADAC) a Švajčiarska (TCS) dali garancie svojim vládam, že zaplatia za držiteľov Carnetu určité poplatky, ktoré zahŕňajú základnú lekársku starostlivosť u doktora alebo v nemocnici, náklady na prepravu pacienta, náklady na deportáciu turistu, ak to bude požadované príslušnými orgánmi alebo prepravu tela turistu v prípade úmrtia. Platnosť Carnetu musí byť minimálne taká dlhá ako platnosť vydaného víza (8 dní, 15 dní, 1 mesiac, 2 mesiace, 3 mesiace, 6 mesiacov alebo 12 mesiacov). Garancia platí pre všetky štáty Schengenskej dohody + Švajčiarska ako aj pre krajiny, ktoré sú v systéme Carnet de Touriste zahrnuté. Pre lekársku starostlivosť a prepravu pacienta je garantovaná suma do 30.000 Eur, garancia na deportáciu a prepravu tela je do výšky 3.500 Eur.


Program "Mobility for All"

V roku 2001 bol za spolupráce oboch organizáciíí, FIA a AIT, spustený program Mobility for All (Mobilita pre všetkých), ktorého cieľom je do časového horizontu roku 2010 dosiahnuť a zaviesť určité štandardy, obhajujúce záujmy európskej motoristickej komunity. Do programu sú zahrnuté široké aspekty technického (vývoj automobilov a techniky s nimi spojenou) a politického (rozširovanie Európskej únie) rozvoja a pomocou pri dosiahnutí daných cieľov by mala byť úzka spolupráca FIA a AIT s európskymi (Európska únia, Rada Európy, Európska komisia) a svetovými (rôzne inštitúcie pri Organizácii spojených národov) politickými orgánmi. Hlavnými cieľmi do roku 2010 sú:

1. zlepšenie úrovne bezpečnosti na cestách
AIT a FIA sa bude zasadzovať o presadenie vízie nulového úmrtia na cestách
presadenie zvýšenia investícií do cestnej infraštruktúry, čo je základom stratégie zvýšenej bezpečnosti na cestách
systematické označovanie, upozorňovanie a eventuálna náprava rizikových oblastí
bezpečnosť na ceste by mala byť už súčasťou designového projektu pri budovaní nových infraštruktúr
využívanie nových technológií bude hrať v budúcnosti kľúčovú úlohu a preto sa FIA a AIT budú zasadzovať o ich rozšírenie
prehľadnosť investícií - užívatelia ciest majú právo vidieť, že ich dane sú investované aj do bezpečnosti ciest

2. chovanie vodičov
presadzovať uvedomelosť a zodpovednosť všetkých účastníkov cestnej premávky prostredníctvom informácií a vzdelávacích programov
zamerať sa na vysokorizikové skupiny
investovať do nových technológií
zasadzovať sa o to, aby pokuty zodpovedali závažnosti priestupkov a zaistiť aby takéto regulácie zabezpečovali prispievali k bezpečnosti cestnej premávky

3. zdokonalenie automobilov
design automobilov by mal byť koncipovaný tak, aby viac chránil najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky (chodci a cyklisti)
vylepšenie kvality detských sedačiek a ich správne používanie
zavedenie airbagov pre vodiča, spolujazdca a bočných airbagov do všetkých novovyrobených vozidiel
zavedenie inteligentných airbagov
zavedenie komunikačnej technológie "z auta do auta"
zavedenie elektronických ochranných systémov ako "driver assistance system" alebo automatický elektronický núdzový hlásič
lepšie informovanie užívateľov - vodičov ako takéto systémy používať

4. cestná infraštruktúra
investície do cestnej infraštruktúry by mali byť prioritou do budúcnosti
investície by mali byť uvážene cielené
uvedomenie si výhod inteligentných dopravných systémov a pokračovanie v technologickom vývoji takýchto systémov
nové technológie využívané vo vozidlách
alternatívne palivá a vstrekovacie systémy
zameranie sa na výrobu čistejších a viac efektívnejších vozidiel
investície do dopravy

6. cestné dane
transparentnosť daní - presnosť sumy, ktorú platia motoristi
analýza využívania vozidiel jednotlivými vodičmi a tomto základe zavedenie spravodlivého daňového systému
prehodnotenie základu dane

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >